IMG_4176.JPG

68-ма международна колоездачна обиколка на България

До началото на 68та международна колоездачна обиколка на България остава по-малко от месец и обикновено най-често задаваните въпроси от феновете са: кога ще се проведе, какъв е маршрута на обиколката, колко етапа ще включва, кои височини ще бъдат изкачвани, ще има ли етап по часовник. Ето и подробностите.

Обиколката ще стартира на 30ти Юни в София и ще финишира на 5ти Юли в Габрово, като ще бъдат изминати общо около 770 състезателни километра които са разпределени в пролог и 5 етапа с общ старт.
Прологът е на 30ти в София с дължина от 1 км около Храм – Паметника СВ. Александър Невски. Началото е в 18ч като състезателите ще стартират през интервал от 1мин. Това зрелищно начало ще даде възможност на всички зрители да се запознаят с участниците в обиколката и да станат свидетели на първият носител на Жълтата фланелка като лидер в състезанието.
Официалният старт на състезанието ще бъде даден на 1ви Юли на площад Народното събрание в София в 12.15 след което колоездачите ще потеглят по първия етап София – Пловдив с дължина от 178км . Предвидени са два премийни спринта като първият е в Самоков, а втория в Пазарджик. Етапът включва и една премия за катерачи от 3та категория в К.К Боровец. Финалът в Пловдив се очаква да бъде около 16.45 пред хотел Санкт Петербург. Етапа спокойно може да го определим като спринтьорски, тъй като самата височина край Боровец не е стръмна и е в началото на етапа като това ще даде възможност на отборите с добри спринтьори да контролират етапа.
Вторият етап Пловдив – Троян е с дължина от 113 км и ще стартира пред сградата на Международния Панаир в 13.15ч на 2ри Юли .Финалът пред сградата на Община Троян се очаква да бъде около 16.15. Премийният спринт ще бъде в Карлово , а премията за катерачи Беклемето е от 1ва категория. Макар и кратък този етап до голяма степен ще определи кои ще бъдат главните претенденти за крайната победа. Беклемето се счита за една от трудните височини в България заради своята дължина от 22км и среден наклон от почти 6%, но не трябва да се подценява и спускането към Троян особено, ако вали или настилката е мокра.
Третият етап Троян – Сливен е 180км и ще започне пред сградата на Община Троян в 12ч като финалът в Сливен пред сградата на общината се очаква да бъде около 16.30. Премийни спринтове ще има в Габрово и Казанлък, а премията за Катерачи Шипка е от 1ва категория. Първата част от етапa включително изкачването на Шипка с дължина от 13км ще даде възможност за множество атаки и ще бъде интересно поведението на отбора в чиито редици е жълтата фланелка. Дали ще се опитат да затворят етапа и изцяло да го контролират или ще бъдат по-пасивни? Но също така има и всички предпоставки да станем свидетели и на разкъсване на колоната и образуване на няколко групи.
Четвъртият етап Сливен – Бургас е дълъг 108км като стартът ще бъде даден в 14ч пред сградата на община Сливен , а финалът в Бургас пред сградата на общината се очаква около 16.30. Предвиден е един премиен спринт в Карнобат. Това е най-късият етап в обиколката и на пръв поглед изглежда и най-лесният. Единственият фактор който може да промени това е вятърът около Сливен. При страничен вятър има предпоставки за образуване на ветрила и да станем свидетели на дълго преследване.
Последният 5ти етап е Карнобат – Габрово с дължина 188км. Стартът е предвиден за 11.45 пред сградата на община Карнобат, а финалът в Габрово на пл. Възраждане се очаква около 16.30. Премийните спринтове са два – първият на бензиностанция Лукойл край Сливен, а втория в Казанлък. Има и две премии за катерачи – от 3та категория преди разклона за Твърдица и Шипка от 1ва категория. Без никакво съмнение, това е кралският етап в обиколката, който според замисълът на организаторите трябва да се окаже и решаващ за крайното класиране. За разлика от 3тия етап когато изкачването на Шипка е разположено в началото, тук то е в края на етапа и е с дължина от 13.5 км. Не трябва да се забравя и за натрупаната умора от предишните етапи, както и евентуален страничен вятър в района на Сливен.
Бонификациите, които са предвидени са следните: 10, 6 и 4сек за първо, второ и трето място в отделните етапи и 3, 2 и 1сек за първо, второ и трето място на премийните спринтове. Предвидени са и следните класирания: Главно индивидуално, Най-добър Катерач, Най- активен състезател, най-добре представил се състезател до 23г както и отборно класиране.

Ако трябва да обобщим с една дума трасето на 68мата международна колоездачна обиколка на България това е класическо. Общо три преминавания през Стара планина с изкачване на двете най-емблематични височини – Беклемето и Шипка. Дължината от над 800км заедно с неутралните зони за 5 етапа също е приемлива. Остава единствено всички тези фактори да спомогнат за една наистина вълнуваща и изпъстрена с множество интересни моменти колоездачна обиколка на България.
И накрая на всяка цена трябва с огромна благодарност да споменем и нашите партньори и спонсори без чиято помощ провеждането на 68-та Колоездачна Обиколка на България би било невъзможно.

ДЗИ
ММС
Фондация София Европейска столица на спорта
Етапните Общини
Mapei Bulgaria
Soudal
Tesy
large_68 ictob.jpg
ИЗТОЧНИК: http://bgcf.bg/

EN Article

There is less than a month left until the beginning of the 68th International Cycling Tour of Bulgaria and usually the most frequently asked questions by the fans are: when will it take place, what is the route of the tour, how many stages will it include, what heights will be climbed, there will be you stage clockwise. Here are the details.

The tour will start on June 30 in Sofia and will finish on July 5 in Gabrovo, and a total of about 770 racing kilometers will be covered, which are distributed in a prologue and 5 stages with a common start.
The prologue is on the 30th in Sofia with a length of 1 km around the Church - the Monument St. Alexander Nevsky. The start is at 6 pm and the competitors will start at an interval of 1 minute. This spectacular start will give all spectators the opportunity to get acquainted with the participants in the tour and to witness the first winner of the Yellow T-shirt as a leader in the competition.
The official start of the race will be given on July 1 at the National Assembly Square in Sofia at 12.15, after which the cyclists will start on the first stage Sofia - Plovdiv with a length of 178 km. Two premium sprints are planned, the first in Samokov and the second in Pazardzhik. The stage also includes an award for climbers of the 3rd category in KK Borovets. The final in Plovdiv is expected to be around 16.45 in front of Hotel St. Petersburg. We can easily define the stage as sprint, as the height near Borovets is not steep and is at the beginning of the stage and this will allow the teams with good sprinters to control the stage.
The second stage Plovdiv - Troyan is 113 km long and will start in front of the International Fair at 13.15 on July 2. The final in front of the building of the Municipality of Troyan is expected to be around 16.15. The prize sprint will be in Karlovo, and the prize for climbers Beklemeto is from the 1st category. Although short, this stage will largely determine who will be the main contenders for the final victory. Beklemeto is considered one of the most difficult heights in Bulgaria because of its length of 22 km and an average slope of almost 6%, but the descent to Troyan should not be underestimated, especially if it is raining or the pavement is wet.
The third stage Troyan - Sliven is 180 km and will start in front of the building of the Municipality of Troyan at 12 o'clock and the final in Sliven in front of the municipal building is expected to be around 16.30. There will be prize sprints in Gabrovo and Kazanlak, and the prize for Shipka Climbers is from the 1st category. The first part of the stage, including the ascent of Shipka with a length of 13 km will allow for many attacks and will be interesting the behavior of the team in whose ranks is the yellow shirt. Will they try to close the stage and fully control it or will they be more passive? But there are also all the prerequisites to witness the rupture of the column and the formation of several groups.
The fourth stage Sliven - Bourgas is 108 km long and the start will be given at 14:00 in front of the building of the municipality of Sliven, and the final in Bourgas in front of the municipal building is expected around 16.30. A premium sprint is planned in Karnobat. This is the shortest stage in the tour and at first glance it seems the easiest. The only factor that can change this is the wind around Sliven. In crosswinds there are prerequisites for the formation of sails and to witness a long chase.
The last 5th stage is Karnobat - Gabrovo with a length of 188 km. The start is scheduled for 11.45 in front of the building of Karnobat municipality, and the final in Gabrovo on Vazrazhdane Square is expected around 16.30. There are two premium sprints - the first at the Lukoil gas station near Sliven, and the second in Kazanlak. There are also two premiums for climbers - from the 3rd category before the fork for Tvarditsa and Shipka from the 1st category. Undoubtedly, this is the royal stage in the tour, which according to the organizers should be decisive for the final ranking. Unlike the 3rd stage when the ascent of Shipka is located at the beginning, here it is at the end of the stage and is 13.5 km long. We must not forget about the accumulated fatigue from the previous stages, as well as possible crosswinds in the region of Sliven.
The bonuses that are provided are the following: 10, 6 and 4 seconds for first, second and third place in the individual stages and 3, 2 and 1 seconds for first, second and third place in the premium sprints. The following rankings are also provided: Mainly individual, Best Climber, Most active athlete, best performing athlete up to 23 years as well as team ranking.

If we have to summarize in one word the route of the 68th International Cycling Tour of Bulgaria, this is a classic. A total of three crossings through the Balkan Mountains with climbing the two most iconic heights - Beklemeto and Shipka. The length of over 800 km together with the neutral zones for 5 stages is also acceptable. All that remains is for all these factors to contribute to a really exciting and full of many interesting moments cycling tour of Bulgaria.
Finally, at any cost, we must mention with great gratitude our partners and sponsors without whose help the 68th Cycling Tour of Bulgaria would be impossible.